Wie te maken krijgt met ziekte en arbeidsongeschiktheid kan een beroep doen op een uitkering. Maar wat als er een beslissing wordt genomen waarmee u het oneens bent? Een jurist kan u adviseren en uw belangen behartigen bij kwesties rond re-integratie, WW, bijstand en Ziektewet. Ook werkgevers kunnen bij hun terecht, omdat zij in een aantal gevallen belanghebbende zijn in deze procedures.

UWV

RSI, een burn-out of een depressie: het resultaat van – vaak jarenlang – presteren onder steeds hoger wordende druk. Maar ook aandoeningen als fibromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom komen steeds vaker voor, net als een whiplash. Aandoeningen die ingrijpen in het persoonlijke leven en kunnen leiden tot verlies van inkomen.

Werknemers (en werkgevers) krijgen te maken met allerlei wetten en regels zoals de Ziektewet, de WIA (voorheen WAO) en – bij ontslag – de WW en de bijstand.

Wanneer een werknemer ziek en daardoor (deels) arbeidsongeschikt wordt, betaalt de werkgever het loon in eerste instantie twee jaar door. Voor het verstrijken van deze termijn na twee jaar volgt een medische keuring door de verzekeringsarts van UWV WERKbedrijf. Deze brengt de beperkingen in kaart. Een arbeidsdeskundige kijkt vervolgens wat de werknemer nog wel kan verrichten. Het UWV neemt op basis van deze adviezen een beslissing over de mate van arbeidsgeschiktheid en er wordt al dan niet een (gedeeltelijke) WIA-uitkering toegewezen.

Niet eens met beslissing

Maar wat als u het niet eens bent met die beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij het UWV. Dien een bezwaar echter niet zomaar in. Het gevaar bestaat dat belangrijke medische aspecten en arbeidskundige zaken onderbelicht blijven, waar u later bij de rechter niet zonder meer op terug kunt komen. Bovendien veranderen wetten en regels voortdurend.

Wij kunnen voor u het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV verzorgen. Daarbij bekijkt het UWV uw situatie opnieuw. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunnen wij namens u beroep indienen bij de rechtbank.

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor kwesties die met de Ziektewet, re-integratie, de WW of de bijstand te maken hebben. Bijvoorbeeld als uw contract voor bepaalde tijd afloopt terwijl u ziek bent of u ontslagen wordt tijdens uw ziekte. Maar ook omdat uw bijstandsuitkering – naar uw idee onterecht – wordt beëindigd wegens samenwonen.

Medisch adviseur

Advocaten weten alles van arbeidskundige aspecten, bijvoorbeeld of bepaalde functies passend zijn gezien de klachten. Over de medische kant overleggen zij met onze eigen – onafhankelijke – medisch adviseur. Hij bekijkt bijvoorbeeld of het UWV zich bij haar beslissing op voldoende informatie heeft gebaseerd. Oftewel: is er zorgvuldig gewerkt en is het dossier compleet? Bij twijfel maakt hij gebruik van de expertise van specialisten.